Debat sobre l'orientació política general del Govern. Intervenció del president de la Generalitat 27 de setembre de 2011.

Tipo de Legislación: Autonómica
Tipo de Acto: Trabajos parlamentarios
Fecha: 27/09/2011
Comentario:

Si les polítiques socials van encaminades a garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, les polítiques relacionades amb la immigració també ho han de fer. Catalunya ha estat sempre un país d’acollida i d’integració i ho vol continuar sent.
En l’àmbit de la immigració hem assolit noves competències que ens permeten participar de ple dret en aspectes tan importants com ara la valoració de l’esforç d’integració de la persona nouvinguda per accedir a l’arrelament social, el reagrupament familiar, l’autorització de la residència temporal per arrelament social i la seva renovació i l’accés a la nacionalitat espanyola per residència amb l’elaboració dels informes preceptius dels quals ja s’ha iniciat la tramitació per part de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’unes competències que permeten a la Generalitat exercir un paper determinant en l’àmbit d’estrangeria. No dubtin que exercirem aquestes competències amb responsabilitat i ho farem a més a més en col•laboració, com no pot ser d’altra manera, amb el món local.

Traducción no oficial:

  • Si las políticas sociales van encaminadas a garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las políticas relacionadas con la inmigración también deben hacerlo. Cataluña ha sido siempre un país de acogida y de integración y quiere seguir siéndolo.
    En el ámbito de la inmigración hemos alcanzado nuevas competencias que nos permiten participar de pleno derecho en aspectos tan importantes como la valoración del esfuerzo de integración de la persona recién llegada para acceder al arraigo social, el reagrupamiento familiar, la autorización de la residencia temporal por arraigo social y su renovación y el acceso a la nacionalidad española por residencia con la elaboración de los informes preceptivos, de los que ya se ha iniciado la tramitación por parte de la Generalidad de Cataluña.
    Se trata de unas competencias que permiten a la Generalidad ejercer un papel determinante en el ámbito de extranjería. No duden que ejerceremos estas competencias con responsabilidad y lo haremos además en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el mundo local.

Nuestro agradecimiento al Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona, Dr. Eduardo Rojo Torrecilla por enviarnos la traducción y el enlace a la comparecencia. 

Inmigración en Cataluña:

Debat sobre l’orientació política general del Govern. Intervenció del president de la Generalitat 27 de setembre de 2011.

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León