Alegaciones de la Generalitat de Cataluña al Borrador de RELOEx.

Fecha: 03/03/2011
Comentario:

Alegaciones de la Generalitat de Cataluña al Borrador de RELOEx.

  • Reitera la necessitat de preservar les competències del Govern i dels ajuntaments, així com la legislació catalana vigent.
  • Demana ampliar el termini per a l’emissió dels informes d’integració fins a 30 dies, enlloc dels 15 actuals.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, ha fet arribar al Ministeri de Treball i Immigració les esmenes que han fet els diversos departaments del Govern a l’esborrany del reglament de la Llei d’estrangeria, actualment en fase de discussió.  En total, ha fet aportacions a 53 articles d’un total de 264 i a set disposicions addicionals d’un total de 24.
El Govern vol preservar i blindar així la legislació catalana que es podria veure afectada pel futur reglament, com la Llei municipal i de règim local, la Llei d’acollida o les competències en immigració que recull l’article 138 de l’Estatut d’Autonomia. L’objectiu és garantir les atribucions i la capacitat d’autogovern en un àmbit on hi tenen molt a dir els ajuntaments i la pròpia Generalitat.
És el cas dels informes per certificar l’esforç d’integració de les persones nouvingudes: cal que es regulin en funció del règim local català i que sigui previ acord entre l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Govern català. En aquest capítol també s’ha demanat ampliar de 15 a 30 dies el termini per a l’emissió dels informes d’integració, així com un període transitori per a la posada en funcionament del nou sistema d’emissió de certificats.
Altres punts esmenats tenen a veure amb la competència en primeres autoritzacions de residència i treball, en inspecció de treball i amb la col•laboració en la selecció de treballadors en origen. Essent atribucions reconegudes de la Generalitat, el Govern ha entès que no quedaven suficientment recollides en la proposta original del reglament.
La part catalana també ha demanat a l’Administració estatal que tingui en compte, de forma sistemàtica, les competències de la Policia de Catalunya, sobretot pel que fa a la transferència d’informació, processos sancionadors, menors no acompanyats o la necessària col•laboració entre autoritats en tot allò que tingui a veure amb la gestió de la immigració, entre d’altres.
En la línia de reforçar la bilateralitat en assumptes d’estrangeria, Catalunya reclama una millora de la coordinació entre l’Estat i la Generalitat a través de la Subcomissió d’Immigració de la Comissió Bilateral de Cooperació. Es tracta de donar compliment a una de les previsions de l’Estatut que permet a la Generalitat participar en aquelles decisions de l’Estat sobre immigració que tinguin especial transcendència per a Catalunya. 

Noticias relacionadas:

Informe completo:

Más información sobre las aportaciones sobre el borrador:

Ficheros Asociados

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León