Programa electoral 2011 de C.I.U. Polítiques d’immigració.

Fecha: 30/10/2011
Comentario:

Programa electoral 2011 de C.I.U.:  Polítiques d’immigració.

3. POLÍTIQUES DE BENESTAR DAVANT LA CRISI PER A REFORÇAR LA COHESIÓ I LA IGUALTAT.

3.11. Polítiques d’immigració

CiU seguirà promovent una política d’immigració d’ordre i amb prioritat per a la integració social.

§ Reivindicarem més competències en matèria d’immigració per aconseguir el ple desenvolupament de l’Estatut i reforçarem els Ajuntaments en l’adopció i execució de les polítiques d’immigració.

§ Reforçarem la lluita contra la immigració irregular i vetllarem per tal que l’Estat compleixi amb les obligacions establertes a les polítiques de retorn.

§ Eradicarem i previndrem les situacions de vulnerabilitat vinculades a la irregularitat administrativa.

§ Millorarem la situació dels menors no acompanyats per tal que s’integrin de forma adient en la nostra societat.

§ Proposarem que per a l’obtenció de la residència permanent sigui requisit l’obtenció de l’arrelament (esforç d’integració). Demanarem l’establiment d’un període de dos anys per fer un procés d’integració. Alhora cal demanar a l’Estat la dotació pressupostària per fer-ho.

§ Exigirem la restitució de la dotació del fons de suport a l’acollida i la integració dels immigrants. CiU aposta per polítiques d’integració per aconseguir la cohesió social, especialment en aquells municipis que concentren major població immigrant. Per això, considera convenient recuperar la dotació inicial del Fons situada en 200 milions d’euros.

§ Un dels programes d’aquest fons és per l’aprenentatge de la llengua catalana. Tothom ha de tenir accés a la llengua pròpia del país. Cal fer un pla d’ensenyament del català.

§ Cal emprendre, de comú acord amb les normes i principis del dret de la Unió Europea, les accions oportunes per garantir la lliure circulació de persones respectant els principis bàsics del Tractat de Schengen i els drets humans fonamentals consagrats als instruments de Dret Internacional i als Tractats de la Unió Europea i a determinar en quins casos particulars s’establirà la possibilitat de reinstaurar el control de les fronteres.

§ Cal demanar el traspàs de les competències i dels recursos pressupostaris en matèria d’asil a Catalunya, d’acord amb la nova Llei 12/2009.

§ Reclamarem al Govern de l’Estat que doni suport a les polítiques de la Generalitat de Catalunya destinades a facilitar el retorn dels presos estrangers en situació irregular als seus països d’origen quan hagin complert la meitat de la condemna.

§ Impulsarem una modificació de la legislació que ompli tots els buits legals per garantir els drets de totes les víctimes de tracta d’éssers humans, i no només aquelles que estiguin en situació irregular.

§ Impulsarem el codesenvolupament. Portarem a terme accions de cooperació amb la participació activa de les persones immigrades per al desenvolupament dels seus països d’origen. Vincularem immigració i cooperació. Donarem prioritat a la cooperació amb els principals països d’origen dels fluxos migratoris que rep l’Estat espanyol.

Noticias relacionadas:

Más información sobr inmigración en los programas electorales:

Financiado por: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Coordinado por: Universidad de León